top of page

Personvernerklæring

1. innledning

Salmosped respekterer og ivaretar personvernet til våre kontakter og samarbeidspartnere. Dette gjelder både i forhold til våre oppdragsgivere, transportfirmaene vi engasjerer, våre leverandører, samt representanter for myndighetene og andre vi måtte komme i kontakt med. Det gjelder også enkeltpersoner som er ansatt hos eller representerer virksomheter og instanser som nevnt (heretter omtalt i fellesskap som våre «kontakter» eller "kontaktpersoner").

I dette skrivet gir vi informasjon om når, hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om våre kontakter. Dette dokumentet utgjør også bindende retningslinjer for ansatte i Salmosped, slik at all behandling av personopplysninger på våre vegne om våre kontakter må skje i samsvar med det som står her.

Behandling av personopplysninger om våre ansatte og jobbsøkere er omtalt i egne informasjonsskriv, og omtales ikke nærmere her.

2. hvem er ansvarlig?

«Behandlingsansvarlig» for vår behandling av personopplysninger om våre kontakter er:

              Salmosped / Kuehne+Nagel AS

              Energiveien 7, 2069 Jessheim

              Organisasjonsnummer 925 862 452

Om du har spørsmål eller ønsker forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan henvende deg til oss på: (firmapost@salmosped.no / +47 67911800)

3. hva slags personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger om våre kontakter i den grad det er nødvendig for forvaltningen og administrasjonen av vårt forhold til kontaktene våre, f.eks. for forvaltningen av kunde- eller leverandørforholdet.

Dette vil typisk innebære behandling av personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, stilling og rolle, arbeidsgiver, kontonummer, kunde/leverandørhistorikk (hva ble kjøpt når osv.), informasjon om møtedeltagelse, kommunikasjon og korrespondanse med Salmosped's representanter, innlogginger og aktiviteter på nettsiden vår, klager og tvister, betalingshistorikk, kredittsjekk, informasjon som kreves av regnskaps- eller skattemessige årsaker, osv. Normalt behandler vi ikke særlige kategorier (sensitive) personopplysninger om våre kontakter.

Personopplysninger om våre kontakter mottar vi som oftest fra kontaktene selv, eller fra de selskapene eller organisasjonene vedkommende opptrer på vegne av. Personopplysninger om kontakter kan også genereres gjennom kontaktpersonenes egne handlinger i forbindelse med relasjonen mellom Salmosped og kontakten, f.eks. i forbindelse med kjøp, salg eller levering til/fra Salmosped, eller annen kommunikasjon mellom kontakten og Salmosped. I noen tilfeller kan vi supplere opplysninger med informasjon fra eksterne kilder, for eksempel i forbindelse med f.eks. kredittsjekker, due diligence, innhenting av tilleggsinformasjon fra internett, osv.

4. formålet med behandlingen – hva brukes opplysningene til

Personopplysninger om våre kontakter brukes hovedsakelig av Salmosped til å administrere og forvalte forholdet til kontakten eller selskapet/organisasjonen som kontaktpersonen representerer, herunder for kommunikasjon med- og oppfølging av våre kunder og leverandører, ferdigstillelse av leveranser og oppfyllelse av avtaler, fakturering, samt håndtering av klager og tvister. Personopplysningene kan også brukes om nødvendig i dialog med myndighetene eller for å overholde rettslige forpliktelser. Vi kan også bruke personopplysninger til å sende ut tilbud, nyhetsbrev og markedsføringsmateriell, og å vurdere hvilke typer materiale som skal sendes til hvilke kontaktpersoner, og når slik utsendelse skal skje.

5. det rettslige grunnlaget

Behandlingsgrunnlag for de fleste typer behandling vi utfører finnes i artikkel 6 (1)(f) i personvernforordningen (interesseavveining). Den berettigede interesse vi forfølger i denne sammenheng er den som er angitt i punkt 4 ovenfor om formålet med behandlingen. Behandlingsgrunnlag finnes også i personvernforordningens artikkel 6(1)( b) når behandling av personopplysninger er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt med kontaktpersonen eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra kontaktpersonen før inngåelse av en kontrakt. I henhold til artikkel 6(1)( a) i personvernforordningen, kan vi i enkelte tilfeller innhente kontaktens samtykke til behandling av personopplysninger.

6. informasjon til kontaktene

Salmosped praktiserer åpenhet rundt sin behandling av personopplysninger. Kontaktpersoner vil når det er pålagt ved lov eller hensiktsmessig av andre grunner bli informert om behandling av personopplysninger, herunder ved at vi distribuerer dette skrivet.

7. mottakere - tilgangsbegrensninger

Tilgangen til personopplysningene om våre kontakter er begrenset til de av våre ansatte som har behov for slik tilgang av tjenstlige årsaker i lys av de formål som er spesifisert i punkt 4 ovenfor. Vi kan også dele personopplysningene med underleverandører og andre partnere og, med rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre når det foreligger særskilt behov for dette.

8. bruk av databehandlere og overføring til utlandet

Vi kan benytte leverandører (databehandlere) til å bistå med behandling av personopplysninger om våre kontakter. Dette kan f.eks. skyldes at IT-driften eller back-up kopieringen av data er outsourcet til en ekstern leverandør. Vi kan også overføre personopplysninger om våre kontakter til utlandet, herunder land utenfor EU/EØS der lovgivningen ikke gir like god beskyttelse for personopplysningenes om i Norge og EU/EØS. En typisk grunn for slike overføringer vil være bruk av eksterne lagringstjenester av dataene. All vår bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i henhold til gjeldende lover og regler og våre egne retningslinjer. En oversikt over vår bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil gjøres tilgjengelig på forespørsel.

9. hvor lenge blir opplysningene lagret?

Personopplysninger knyttet til kontaktpersoner vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen, og vil deretter bli slettet.

10. kontaktenes rettigheter som registrerte

Etter personvernlovgivningen vil våre kontakter ha visse rettigheter i egenskap av å være «registrert» /datasubjekt. Som registrert person har du på visse vilkår rett til å: (i) be om innsyn i personopplysningene vi har om deg; (ii) be om korrigering av personopplysningene; (iii) be om sletting av personopplysningene; (iv) anmode om begrensning av behandling av dine personopplysninger; (v) be om dataportabilitet; (vi) nekte behandling av dine personopplysninger. Hvis behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke, har du, til enhver tid, rett til å trekke tilbake samtykket med fremtidig virkning. Dersom du er uenig i hvordan vi behandler personopplysningene om deg, har du også rett til å klage til Datatilsynet. Ytterligere opplysninger om disse rettighetene finner du i kapittel III i personvernforordningen. For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss som angitt i punkt 2 ovenfor.

11.cookies

Vår nettsider bruker følgende cookies (informasjonskapsler).

Session (Transient) cookies: These cookies are erased when you close your browser, and do not collect information from your computer. They typically store information in the form of a session identification that does not personally identify the user.

bottom of page